Cercetare, Expertiza, Educatie si Servicii in domeniul interdisciplinar al stiintei si ingineriei materialelor nano/microstructurate


Go to content

Acreditare si Statut

Centrul de Nanostructuri si Materiale Functionale a primit acreditare CNCSIS
in competitia nationala din anul 2006.

Centrul de Nanostructuri si Materiale Functionale a primit acreditare CNCSIS in competitia nationala din anul 2006.

S T A T U T

A. IDENTIFICARE SI CONSTITUIRE
Articolul 1.
Centrul de Cercetare Stiintifica NANOSTRUCTURI SI MATERIALE FUNCTIONALE din Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, referit în continuare prin CNMF, este o unitate academica de cercetare, fara personalitate juridica, organizat în cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati, care a fost constituita în vederea concentrarii experientei profesionale si eforturilor colectivitatii stiintifice din Universitate pentru desfasurarea unei cercetari stiintifice performante în domeniul stiintei materialelor nano si microstructurate cu aplicatii avansate.

Articolul 2
.
Sediul CNMF este în Galati, str. Domneasca, nr. 111, Corpul M, sala M014.

Articolul 3.
CNMF se constituie pe o perioada nelimitata.

Articolul 4
.
Principala misiune a CNMF este promovarea unei cercetari fundamentale si aplicative performante în domeniul stiintei nano si micromaterialelor, prin stimularea colaborarii, schimbului de idei si de experienta acumulata în acest domeniul de catre comunitatea academica din Universitate, cu implicatii directe asupra stimularii cercetarii doctorale si studentesti.

Articolul 5
.
CNMF se declara deschis colaborarii stiintifice între toate unitatile de profil din tara si strainatate pe baza unor acorduri bilaterale sau în cadrul unor programe nationale si/sau internationale.

Articolul 6.
CNMF îsi propune ca, functie de oportunitati, sa sustina implementarea tehnologiilor de producere a materialelor multifunctionale, dezvoltate în cadrul CNMF, prin transfer informational si tehnologic catre unitatile economice si industriale.

Articolul 7.
Obiectivele CNMF sunt:
- Promovarea unei activitati sustinute de cercetare fundamentala si aplicativa în domeniul “nano” si „micro”, aliniata la cerintele si exigentele europene, în colaborare cu colective de cercetare similare din tara si strainatate;
- Promovarea rolului chimiei si fizicii, ca discipline fundamentale, în obtinerea de materiale nano si microstructurate functionale si multifunctionale;
- Implicarea studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, alaturi de cadre didactice si cercetatori cu preocupari în domeniu, în activitatea de preparare, caracterizare si implementare in dispozitive a materialelor micro si nanostructurate multifunctionale;
- Dezvoltarea specializarii de Masterat intitulata “Nanostiinte si Materiale Multifunctionale”, acreditata ARACIS (in 2008) sa functioneze în cadrul Facultatii de Metalurgie si Stiinta Materialelor de la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, care sa atraga si absolventi de la facultati din domenii conexe;
- Implicarea elevilor si profesorilor de la liceele Galatene in activitati de informare/promovare privind impactul Nanotehnologiilor si Nanomaterialelr asupra dezvoltarii societatii si posibilitatile de a se specializa in acest domeniu stiintific si tehnologic de top;
- Crearea si dezvoltarea unei baze de date privind nanomaterialele multifunctionale si conectarea CNMF la retele nationale si internationale de profil;
- Organizarea de manifestari stiintifice (simpozioane, conferinte, congrese) si editarea de buletine informative, reviste si carti referitoare la domeniul CNMF;
- Sustinerea participarii membrilor CNMF la manifestari stiintifice, seminarii, colocvii, târguri si expozitii legate de obiectivele CNMF;
- Includerea activitatii CNMF în circuitul national si european de valori stiintifice prin colaborare cu alte centre de cercetare din tara si strainatate si afilierea centrului la retele de cercetrare nationale si europeene;
- Stimularea si sustinerea propunerilor de proiecte si granturi la nivel national si international;
- Sensibilizarea mediului economic si de afaceri în vederea sprijinirii activitatii CNMF în scopul implementarii tehnologiilor de producere a materialelor multifunctionale, dezvoltate în cadrul CNMF, la scara industriala, prin transfer informational si tehnologic catre unele IMM-uri;
-
Reorientarea unor IMM-uri catre activitati productive în domeniul materialelor multifunctionale care, pe plan mondial, au o piata de desfacere în crestere, datorita impactului noii tehnologii.
- Informarea si Sensibilizarea elevolor si profesorilor de la liceele galatene e producere a materialelor multifunctionale, dezvoltate în cadrul CNMF

B. MEMBRII SI ORGANIZAREA CNMF
Articolul 8.
Membrii fondatori ai CNMF sunt persoanele care au semnat actul de constituire a CNMF.

Articolul 9
.
Membru al CNMF poate deveni orice persoana fizica cu competente profesionale si aptitudini de cercetare în domeniul stiintei materialelor avansate, care îsi exprima intentia de a contribui la realizarea obiectivelor CNMF, fiind de acord cu toate prevederile statutului. Cererea de primire ca membru al CNMF este aprobata prin vot secret de Adunarea Generala a membrilor CNMF, cu majoritate simpla de voturi.

Articolul 10.
CNMF poate desemna membri de onoare, persoane fizice din tara si strainatate, care prin activitatea lor contribuie la cresterea prestigiului CNMF si poate acorda distinctii (diplome, medalii, premii) elevilor, studentilor si doctoranzilor pentru rezultate deosebite obtinute în chimia, fizica si tehnologia materialelor avansate.

Articolul 11.
Orice membru se poate transfera la cerere în alt centru de cercetare sau poate renunta la calitatea de membru al CNMF în urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi retrasa numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunarii Generale, luata prin vot secret cu un numar de voturi egal cu 2/3 din numarul membrilor CNMF.

C. ORGANIZARE SI CONDUCERE
Articolul 12.
CNMF este organizat în Labpratoare si grupe de cercetare pe criterii de specializare tematica si/sau obligatii contractuale, conduse de Sefi de laborator/ grupe de cercetare.
Articolul 13.
CNMF este condus de Adunarea Generala a Membrilor CNMF care se considera legal constituita în prezenta a 2/3 din numarul membrilor. Adunarea Generala se întruneste o data pe semestru. Poate fi convocata si în mod extraordinar la cererea unuia dintre organele de conducere specificate în articolul 15 sau la cererea semnata de cel putin 10% din membrii CNMF.

Articolul 14.
Adunarea Generala are urmatoarele competente:
a. modificarea Statutul CNMF;
b. primirea de noi membri;
c. desemnarea membrilor de onoare;
d. excluderea membrilor din CNMF;
e. numirea si revocarea organelor de conducere;
f. aprobarea Planului Anual de Administrare a fondurilor CNMF;
g. validarea sau invalidarea deciziilor Colegiului de Administratie;
h. reorganizarea structurii centrului, functie de dezvoltarea si/sau diversificarea activitatii de cercetare a membrilor fondatori si /sau a noilor membri;
h. aprobarea acordarii de distinctii (diplome, medalii, premii) elevilor, studentilor si doctoranzilor pentru rezultate deosebite obtinute în chimia, fizica si tehnologia materialelor avansate.

Articolul 15.
CNMF are urmatoarele organisme de conducere si administrare:
a. Consiliul Stiintific
b. Colegiul de Administratie
c. Directorul CNMF
d. Secretarul stiintific
e. Sefii de Laboratoare/Grupe de cercetare

Articolul 16.
Consiliul stiintific este format din 5-7 membri si este ales pentru un mandat de 4 ani de Adunarea Generala. Profesorii conducatori de doctorat, Directorul CNMF si Secretarul stiintific sunt membri de drept ai Consiliului Stiintific. Atributiile Consiliului Stiintific sunt urmatoarele:
a. stabilirea strategiei de cercetare si a obiectivelor stiintifice ale CNMF;
b. avizarea interna, pe faze, a contractelor de cercetare si a documentelor cu caracter stiintific care sunt trimise în exteriorul CNMF;
c. avizarea cererilor de primire de noi membri;
d. recomanda Adunarii Generale desemnarea membrilor de onoare si a tinerilor propusi pentru evidentiere.
Consiliul stiintific este condus de Decanul de vârsta al Consiliului. Deciziile sunt luate cu majoritate simpla de voturi.

Articolul 17.
Colegiul de Administratie este format din Directorul CNMF, Secretarul stiintific, Sefii de Laboratoare/Echipe decercetare si responsabilii de contracte si are urmatoarele atributii:
a. întocmeste Planul anual de administrare a fondurilor CNMF si urmareste aducerea lui la îndeplinire;
b. identifica surse de finantare a activitatilor de cercetare ale CNMF;
c. ia masuri pentru promovarea imaginii CNMF.
Sedinta Colegiului de Administratie este legal constituita daca sunt prezente 2/3 din persoanele care fac parte din Colegiu. Deciziile Colegiului de Administratie sunt luate cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezentiai Colegiului.

Articolul 18.
(1) Directorul CNMF este ales pentru un mandat de 4 ani de catre Adunarea Generala a Membrilor CNMF. Directorul CNMF trebuie sa aiba gradul didactic de si sa fie director de contracte de cercetare. Atributiile Directorului CNMF sunt:
a. gestionarea problemelor curente;
b. reprezentarea CNMF în relatia cu Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati;
c. reprezentarea CNMF în relatiile cu alte structuri economice, de învatamânt superior si de cercetare din tara si strainatate.

(2) Secretarul stiintific al CNMF este ales pentru un mandat de 4 ani de catre Adunarea Generala a Membrilor CNMF, dintre profesorii sau conferentiarii universitari. Atributiile Secretarul stiintific al CNMF sunt:
a. întocmeste documentele cu privire la: activitatea CNMF, publicatii, situatia economico-financiara;
b. preia prin delegare atributiile Directorului CNMF, în absenta acestuia.

Articolul 19.
Colectivele de cercetare sunt conduse de Sefi de Laborator sau Echipa de cercetare, alesi în mod democratic de membrii Colectivului de cercetare pentru un mandat de 2 ani. Directorii proiectelor de cercetare sunt Sefi ecgipa de cercetare. Atributiile Sefilor de Laborator sau Echipa de cercetare sunt:
a. concentrarea si stimularea eforturilor de cercetare ale membrilor colectivului;
b. conducerea operativa a activitatii de cercetare;
c. participarea în Colegiul de Administratie a CNMF.

D. DISPOZITII FINALE
Articolul 20.
CNMF poate avea însemne proprii si se poate transforma în persoana juridica prin Hotarâre a Adunarii Generale a CNMF.

Articolul 21.
Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Consiliul Stiintific, de Colegiul de Administratie sau prin petitie semnata de cel putin 10% din membrii CNMF. Amendamentele la prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel putin doua treimi din numarul membrilor CNMF.

Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generala de Constituire a CNMF din data de 24 ianuarie 2006 si se completeaza cu celelalte dispozitii legale în vigoare.

Galati, 24.01.2006

Home | Acreditare si Statut | Echipa centrului | Laboratoare - Dotare | Directii de cercetare | Proiecte de cercetare | Servicii | Colaboratori | Educatie - Training | Evenimente | Contact | Simpozion UGALnano2 | Site Map


Back to content | Back to main menu